Den teosofiska rörelsen 1875 - 1950

Innehållsförteckning

Inledning och förord

Kapitel I,    Framåtskridandets väg
Steg för tankefrihet - artonhundratalets tid - darwinismens inflytande - spiritualismens funktion - nedgång i religiösa troenden - de teosofiska grundarnas perspektiv - den högre evolutionen - framstegens cykliska lag - stora reformatorer - upptäckten av österländsk filosofi - det österländska arvet.

Kapitel II,   1800-talets spiritualism
Spiritualismens begynnelse - Londons dialektiska sällskap och dess rapport - tidiga pionjärer i psykisk forskning - professor Crookes´ experiment - den vetenskapliga ”trosmuren” - vädjan från Alfred Russel Wallace - ateister och materialism - Mesmers mission - animal magnetism och hypnotism - psykiska ansatser i Amerika - indicier från neoplatonismen.

Kapitel III,  Teosofiska Samfundet och dess grundare
H P Blavatskys ankomst till Amerika - HPB och Olcott möts - bröderna Eddy - HPB försvarar ärliga medier - ”lamaklostret” - W Q Judge går in i rörelsen - HPBs tidigaste artiklar - de första vinkarna om teosofiska syften - ”Hiraf”-brevet - ockultism: en ”positiv vetenskap” - magi och spiritualism jämförda - spiritualistens dilemma - HPB instruerar Olcott och Judge - Judge beskriver första mötet med HPB - HPBs ”bevisande uppvisanden” - stiftandet av Teosofiska Samfundet - Olcott och det ockulta - Teosofiska Samfundets organisation.

Kapitel IV,  Ändamål och litteratur
Teosofiska Samfundets tre syften - ”broderskapsplankan” - de tre grundarna - HPB förklarar Teosofiska Samfundets målsättning - publiceringen av Isis Unveiled - adepter och deras filosofi - behovet av uråldriga religioner - tio grundläggande påståenden.

Kapitel V,    Indien
Indiskt centrum etableras - spridande av teosofi i Indien - kastproblemet - Arya Samaj - The Theosophist sätts igång - oppositionella krafter - hur TS tog fäste i Indien - Sinnett´s Occult World (Den dolda världen) - Adepterna och modern vetenskap - avsikter hos Adepternas broderskap - Hume´s förslag diskuterat av Adepter - vetenskapen tom på filantropi - attacker av materialism - ”själs-tillfredsställande” filosofi erbjuden - Esoteric Buddhism (De invigdes lära) - indiska nationalkongressen.

Kapitel VI,   Teosofer i Indien
The Theosophists anda och själ — vad är teosoferna? — Teosofiska Samfundet en ”samvets-republik” — ingen delaktighet i politik — missionärers attityd — ursprunget till Caves and Jungels of Hindostan — teosofisk aktivitet i Ceylon — Damodar och Subba Row — brytningen med Arya Samaj — ”Kiddle-incidenten” — paret Coulomb — missions-attack — HPB kräver rättslig prövning — Olcott’s kompromiss — HPBs avgång som korresponderande sekreterare — medlemmar svaga vid prövning.

Kapitel VII,   London-samfundet för psykisk forskning
The Theosophist välkomnar det nya samfundet — undersökning av teosofiska fenomen påbörjas — den första SPR-rapporten — teosofins vädjan till ”ockulta personer och metoder” — HPB vägrar avslöja ockulta lagar — mr Hodgsons rapport — resultat av undersökning ex parte — motsatta motiv för TS och SPR — SPR undviker utmaning — ofrivilligt mediumskap gentemot. frivilliga teosofiska fenomen — grund för kommittens slutsats — Judge avslöjar komplott av Coulomb — handskrifts-”experterna” — kollision mellan teorier hos TS och SPR — vad var HPBs motiv?

Kapitel VIII,  Farväl till Indien
HPB avreser till Europa — Indien minus HPB — en adepts syn på Olcott — Olcotts organisationsglöd — varför HPB inte återvände — HPB påbörjar rörelse i västerlandet — indisk kultur och engelska fördomar — prestationer av TS.

Kapitel IX,    Teosofi i Amerika
Teosofiska arbetets första dagar i Amerika — Judge’s förberedelsetid — Judge besöker HPB i Paris — Judge avslöjar Coulomb’s konspiration — medlemskap ökar i Amerika — upprättandet av The PathPath’s grundton: broderskap — Judge's geni i tillämpning — Judge's medhjälpare — Brev som har hjälpt mig — HPBs fem budskap till amerikaner.

Kapitel X,      Lucifer och Den hemliga läran
HPB i London — Blavatskylogen — HPB och LuciferLucifers funktion — Incidents in the Life of Madame Blavatsky publiceras av Sinnett (En sierskas öden) Den hemliga läran kommer — HPB, förmedlaren — HPB och Den hemliga läran — tre TS-sektioner — chelaskapets svåra prövningar — bildandet av esoterisk sektion — Judge's artiklar om ockultism — ockult status för HPB och Judge — Olcotts motstånd till ES.

Kapitel XI,     Anklagelserna av Coues-Collins
Prof. Coues’ syfte — anspråk av Mabel Collins — de ifrågasatta inspirationerna till Ljus på vägen — Mabel Collins ”gåvor” —  New York-tidningen Sun trycker Coues’ attack — HPB stämmer för förtal — inledande seger — HPBs död — The Suns återkallande — Judge om ”The Esoteric She”.

Kapitel XII,    HPBs död och därefter
Mrs Besant går in i TS — London och europeiska grupper protesterar mot ”order” från Adyar — HPB undviker envälde — HPBs bortgång — Judge och ES-problemet — första världsvida sammankomsten hålls — Londonlogens ”autonomi”- — aktiviteter efter sammankomsten — Annie Besants anseende — Olcotts ställning — Mrs Besants tillkännagivande om HPB — Mrs Besant hävdar budskap från Mästarna — HPB budbäraren — överste Olcott om ”avgudadyrkan” — Judge talar för opersonlighet — det berömda Path-budskapet — ”Jasper Niemand” — Judge slår till mot dogmatism.

Kapitel XIII,   Samfundet  —  Rörelsen
Samfundet vs. rörelsen — HPBs hängivenhet för rörelse — Olcotts attityd mot HPB — Adepternas syn på HPB — HPBs stöd för Olcott — Subba Row-kontroversen — Richard Harte och The Theosophist — TS: ett nytt Rom? — HPBs ”ingripande” — Hartes attityd mot ES — Judge blir oenig med Harte — det viktiga ” centret”: HPB — HPB lojal mot SAKEN, inte platsen — teosofiska samfund självständiga — HPB vädjar till kollegor.

Kapitel XIV,    Överste Olcott, Annie Besant och W Q Judge
Anklagelser mot Olcott — Olcott avsäger sig presidentskapet — Judge röstad till Olcotts efterträdare — Mrs Besant bryter mot ES’ neutralitet — ES och TS tydligt självständiga enheter — framsteg för amerikanska sektionen — Judge's förklaringar i The Path — Sinnetts gräl med Den hemliga läran — Sinnett hävdar ”oberoende” ockult undervisning — HPB den enda medverkande för Mästarnas brev — Olcott om HPBs ”brister” — Old Diary Leaves — Judge's råd om Mästare — TS och Religionernas Världsparlament — Chakravarti och Mrs Besant — Mrs Besant framlägger anklagelser mot Judge — Olcotts ultimatum till Judge.

Kapitel XV,      Målet mot William Q Judge
Judge förnekar anklagelser — ingen grund för undersökningskommitté — hur Mahatma-brev bör bedömas — protest av Keightley och Mead — kan TS besluta om ”budskap”? — amerikanska konventet 1894 —TS kan inte fastställa dogm — mötesbeslut stödjer Judge — rådsförsamlingens fortskridande i London — Judge handlade inte som vicepresident — juridiska förfrågningar påbörjas — Olcott kastar om ämnet — Olcott medger oriktighet i ”anklagelser” — Olcott återkallar Judge's uteslutning — kommitténs beslut: Judge-målet inte inom dess jurisdiktion — Judge's tystnad.

Kapitel XVI,     Judge-målets efterverkningar
Kongress i London för europeiska sektioner — ”hedersjury” föreslås — Mrs Besants anklagelser mot Judge — Mrs Besant diskuterar vidarebefordran av budskap — varför Mrs Besant ändrade sig — Judge upprepar förnekande av ”anklagelser” — HPB om ”utfällningar av budskap” — Judge-målet ”uppklarat” — Mrs Besant konsulterar W R Old i Indien — Westminster Gazette attackerar — förtal av Judge sprids ut — Judge's rundskrivelse den 3 nov. 1894 — Chakravartis inflytande på Mrs Besant — Judge avsätter Annie Besant — Mrs Besants mot-cirkulär — ”Judge-målet” igen — Mrs Besant publicerar ”anklagelser” och ”vittnesmål” — HPB citerad om Annie Besant.

Kapitel XVII,    Teosofiska Samfundet i Amerika
Amerikanska kongressen 1895 bildar Teosofiska Samfundet i Amerika — Judge livstidspresident för TSA — Judge's brev till europeiska kongressen definierar teosofiska rörelsen — Prayag-brevet — Besant och Olcott förnekar Prayag-brevet — Sinnetts privata misstänksamhet mot HPB — orsaker till ovilja mot Judge - — Leadbeaters avlägsnande — J D Buck’s vittnesmål för Judge.

Kapitel XVIII, William Q Judge’s död
Judge’s associerade anför ”efterträdare” — den ”ockulta efterträdaren” förkunnas — kongressen 1896 — ”Löftet” identifierat som mrs Tingley — teosofiskt världs-korståg — Point Loma-högkvarteret etableras — Hargrove tillbakavisar mrs Tingley — kongressen 1898 och splittring i TSA — Fussell motsäger sig själv — dr de Purucker påkallar ”efterträdarskap” — handling till ”förbrödring” — ”efterträdarskap” av överste Conger — publicering av esoteriska läror.

Kapitel XIX, Efterverkningar i Amerika
E T Hargroves teosofiska grupp — ”Folkets tempel” — E A Neresheimers edliga förklaring — J H Fussell, ett troget vittne — mr Ryans sak för ”efterträdarskap” — HPBs eget uttalande om ”apostolisk succession” — Judge's ”ordningsfulla efterträdande” — den s. k. ”ockulta dagboken” — mrs Cleather’s avslöjanden — psykiskt ursprung för Tingleys efterträdande — nya ”förklaringar” till efterträdande.

Kapitel XX, Adyar-samfundet
Fallet Leadbeater — Olcotts död — Mrs Besant erbjuder Leadbeater återvända — Mrs Besant skapar ordnar, organisationer och ”Liberala Katolska Kyrkan” — ”stjärn”-kongressen 1925 — ”Arhater”, ”Världs-Moder” och ”Messias” — Krishnamurtis avhopp — Mrs Besants och Leadbeaters bortgångar — mr Arundale rekommenderar Den hemliga läran — Jinarajadasa och ”Gud” — varningsbrev till Mrs Besant — Mrs Besant och Olcott medger privat felaktigt handlande mot Judge.

Kapitel XXI, Fortsatta strömningar
Det fruktsamma året 1898 — New Yorks Teosofiska Samfund — The Word- — dr Wilder — mrs Langford — dr Dowers ”Folkets tempel” — Francia LaDue: ”Blue Star” — Alice Cleather — studenters skrivanden om HPB — Steiners antroposofi — GRS Meads Quest Society — Max Heindel — avsplittringar från TS — Manly P Hall — Ballards och ”Jag Är”-rörelsen — AMORC — lemuriska kamratskapet — ”swamis” och ”yogis” — Æ trogen mot Judge — andra stadier med teosofiska inflytanden — ”yoga” och västerländsk psykologi — Gerald Heard — Judge's varning för ”hindu”-lärare — teosofiska rörelsen, ett tidvattensfenomen — det genuina efterträdarskapet — H P Blavatsky ännu ”levande” — The Canadian Theosophists ställning — Fredslogens (Eirenicon) opartiskhet — ULTs plattform — Robert Crosbies bidrag.

Kapitel XXII, Det nuvarande och framtiden
Utblickar 1950 — HPB förutsäger psykisk cykel — tilltagande psykisk sårbarhet — psykiska faktorer i politik — HP Blavatskys syfte — effekter av teosofiska rörelsen i världshistorien — återvändande till natur- och gemenskapsrörelser — Gandhis inflytande — krigsmotstånd — tecken på ny tillväxt — utvecklingar i psykiatri och psykologi — progressiv utbildning, även för vuxna — den verkliga teosofiska rörelsen.

* * *